About

                        บริษัท แกรนด์ เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเต็ม จำกัด เป็นองค์กรที่รวมบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญประสบการณ์ด้านระบบถังแรงดันและเครื่องสูบน้ำมากกว่าสิบปี รวมทั้งมีอุดมการณ์วิสัยทัศน์ในการสร้างสรรค์ระบบการส่งจ่ายน้ำในระบบต่างๆให้มีประสิทธิภาพสูงสุดตรงกับความต้องการของลูกค้ากระทั่งมุ่งหวังให้ระบบส่งจ่ายน้ำเป็นเลิศต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดจึงรวมกันจัดตั้งบริษัทขึ้นมาเพื่อตอบสนองอุดมการณ์และแนวคิดดังกล่าว.