ผลงานการประกอบ 2563

 17.) Transfer Pump set

  • การประปาส่วนภูมิภาค 11kW(15HP) 1 set
การประปาส่วนภูมิภาค 11kW(15HP) 1 set
การประปาส่วนภูมิภาค 11kW(15HP) 1 set

 18.) Transfer Pump set

  • การประปาส่วนภูมิภาค 11kW(15HP) 1 set
การประปาส่วนภูมิภาค 11kW(15HP) 2 set

 

การประปาส่วนภูมิภาค 11kW(15HP) 2 set